1. Bevezetés

 

A Prolific Rocketman Kft (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt a https://millionloves.hu és a https://millionloves.com társkereső weboldalak (továbbiakban: Weboldal) működése során a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 

2. Az adatkezelő

 

Az adatkezelő elérhetőségei: Prolific Rocketman Kft., adószáma: 26775557241, cím: 1054 budapest Honvéd utca 8 1/2., telefonszám: +36 20 800 74 66  , e-mail cím: info@millionloves.com

 

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,


adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.


adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

4. Az adatkezelési alapelv

 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.


A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.


A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.


A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.


A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

5. Általános tájékoztatás az adatkezelés jogalapjáról

 

Az Adatkezelő a Weboldal működtetése során az alábbi jogalapokon kezel személyes adatokat:

 

6. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és időtartama, az adatok forrása

 

Az Adatkezelő által kezelt adatok forrása az érintett személy.


Az Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott szolgáltatása során kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.

 

Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Weboldal látogatója (regisztrált és nem regisztrált  látogatók)

IP-cím, az érintett által használt böngésző program típusa és verziószáma, a felkeresés ideje, a meglátogatott aloldal és a lekért tartalom hivatkozása

A Weboldal technikai működésének biztosítása

Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont (adatkezelő jogos érdeke)

és Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől számított 5 évig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

név (felhasználónév),

e-mail cím, jelszó, nem, életkor (születési idő)


Ezen adatok megadása kötelező a Weboldalon való regisztrációhoz. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem jön létre a regisztráció és a regisztrációhoz kötött szolgáltatások nem vehetők igénybe.  

A Weboldalra való regisztráció és a szolgáltatás teljesítése (beleértve a teljesítéssel kapcsolatos kapcsolattartást, rendszerüzenetek küldését)

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont és Ektv. 13/A.§

(szerződés létrehozása és teljesítése)

Az érintett felhasználói profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

tartózkodási hely (ország, megye, város)

kit keres (nem, és korhatár)

magasság, súly, 

testalkat (vékony, sportos, átlagos, túlsúlyos)

szemszín, hajszín

foglalkozás, végzettség

kapcsolati státus (egyedülálló/kapcsolatban)

gyermekek száma,

 (igen/nem), bulizás (igen/nem), szerencsejáték (igen/nem), babona, aszcendens, fényképek, videofelvétel


A „Rólam”, illetve „Keresek” rubrikákban az érintett által esetlegesen önként megadott további személyes adatok. 

A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

A „Kérdések” oldalon feltett kérdésekre adott válaszokban esetlegesen önként közölt személyes adatok

(Hány kilométert utazol egy évben?, Milyen az ideális kapcsolat számodra?, Kedvenc étel?, Szórakozó hely vagy otthon kényelem?, Fétis?, Melyik 3 szó jellemez téged a legjobban?, Hányszor utazol egy évben?, Álmodozó vagy realista?, Mennyi szabadidőd van egy héten?, Milyen parfümöt használsz rendszeresen?, Mi a legnagyobb hibád?, Kedvenc filmed?)

A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

A Weboldalra regisztrált felhasználó

dohányzás (igen/nem); alkohol fogyasztás (igen/nem);

vallás


A „Rólam”, illetve „Keresek” rubrikákban az érintett által esetlegesen önként megadott további különleges adatok. 

A felhasználó tulajdonságainak bemutatása, ezáltal a Weboldalon működő társkereső szolgáltatás színvonalas teljesítése

Rendelet 9. cikk (2) bek. a) pont

(kifejezett hozzájárulás)

Az érintett adatok felhasználó általi törléséig, de legkésőbb a felhasználó profiljának törléséig

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó

Számlázási adatok:

név, számlázási cím (ország, megye, település, közterület neve és házszám, emelet, ajtó), előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja),

A Weboldalon előfizetett szolgáltatás számlázása

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont és

Áfa tv. 159. § (1) bek., és

Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől (számlakiállítástól) számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján)

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó


Előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja),

A PayPal szolgáltató által generált tranzakció azonosító 

PayPal útján való online fizetés teljesítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás) és Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján)

Regisztrált és a Weboldalon előfizető felhasználó

Név, számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja), telefonszám

OTP Simple útján való fizetés esetén az online fizetési tranzakció lebonyolítása (teljesítés követése, nyilvántartása, a fizetési tranzakció authorizációja)

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás) és Ektv. 13/A.§

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

(Számv tv. 169. § (2) bek. alapján)

 

7. Szerverszolgáltatás

 

7.1. Szerverszolgáltatás 

A Weboldalon kezelt személyes adatok az Adatkezelő szerverén kerültnek tárolásra.
A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a Zedality Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 20., adószám: 12552580-2-03‎, telefon: +36302299169, e-mail cím: info@zedality.com).

 

7.2. Számlázás

A Weboldalon előfizetett szolgáltatás esetén a díjról szóló számla kiállítása a szamlazz.hu online számlázó szoftverrel történik. A számlázó szoftvert üzemeltető adatfeldolgozó részére a számla kiállításához szükséges adatok kerülnek továbbításra: név és számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja).
Az online számlázó adatfeldolgozója: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41‎, telefon: +3630/354-4789, e-mail cím: info@szamlazz.hu)

 

7.3. Online fizetés

A Weboldalon előfizetett szolgáltatás díjának megfizetésére Ön használhatja az OTP Mobil Kft. által üzemletett Simple alkalmazást. Ennek keretében a következő adatok kerülnek továbbításra az adatfeldolgozóhoz: név és számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja).
A Simple fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., adószám: 24386106-2-43‎, telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611, e-mail cím: dpo@otpmobil.com

A Weboldalon előfizetett szolgáltatás díjának megfizetésére Ön használhatja a PayPal online fizetési rendszerét is. Ennek keretében a következő adatok kerülnek továbbításra az adatfeldolgozóhoz: név és számlázási cím, előfizetett szolgáltatás adatai (csomag ideje és díja).
A PayPal fizetési alkalmazás adatfeldolgozója: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg; telefon: +00353 1 436 9111, e-mail cím: service@intl.paypal.com

 

7.4. Videók konvertálása

Az Ön által a Weboldalra feltöltött videofelvétel (kép és hangfelvétel) konvertálására a Lunaweb Ltd. felhő alapú szolgáltatását használja az Adatkezelő.
A videofelvételek konvertálása tekintetében adatfeldolgozó: Lunaweb Ltd. (levelezési cím: Pf.: 11 47 - DE85739 Garching b. München; telefon: +49 89 30669804, e-mail cím: info@lunaweb.de

 

7.5. Könyvelési szolgáltatás

Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: Admiral-Count Kft. , székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 17. III.em 1., tel: +36-1/605-3533, e-mail:office@admiralcount.hu
A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli.

 

 

8. Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek) köre

 

Az Ön személyes adatai közül a Weboldal regisztrált látogatói számára megismerhető adatok: név (felhasználónév), életkor, nem, tartózkodási hely (ország, megye, város), kit keres (nem, és korhatár), magasság, súly, testalkat (vékony, sportos, átlagos, túlsúlyos), szemszín, hajszín, foglalkozás, végzettség, kapcsolati státus (egyedülálló/kapcsolatban), gyermekek száma, bulizás (igen/nem), szerencsejáték (igen/nem), babona, aszcendens, publikusként megjelölt fényképek és videofelvétel, dohányzás (igen/nem), alkohol fogyasztás (igen/nem), vallás, a „Rólam” és a „Keresek” rovatban önként megadott további személyes adatok, valamint a  „Kérdések” oldalon feltett kérdésekre adott válaszokban esetlegesen önként közölt személyes adatok.

 

Az Ön profiljában nem publikusként megjelölt fénykép és videofelvétel a Weboldalon regisztrált azon másik felhasználó(k) számára megismerhető, akiknek ezt Ön engedélyezi.

 

A fentieken túl az adatkezelés ideje alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelőnél csak az Adatkezelő ügyvezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagja, valamint olyan munkavállalók/megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. 

 

Adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére adatfeldolgozóként szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.

 

9. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

 

A süti (angolul: cookie) egy olyan, szövegből álló információsor, amelyet a Weboldal az érintett felhasználó számítógépének, mobil eszközének merevlemezén található kisméretű fájlba továbbít. Egy süti tipikusan annak a számítógépes tartománynak (domain-nek) tartalmazza a nevét, amelyről a süti érkezett, valamint tartalmazza a süti érvényességi idejét, és egy véletlenszerűen létrehozott számot (értéket).

A Weboldal által használt sütik többféle célt szolgálnak. Egyes sütik az oldal működéséhez technikailag szükségesek, mivel ezek nélkül az oldal és annak alapvető funkciói nem lennének használhatóak. Egyes sütik megkönnyítik a Weboldal használatát, így meghatározott ideig megjegyzik a látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden újabb látogatás alkalmával, vagy mikor az egyik oldalról egy másikra navigál. Vannak olyan sütik, amelyek a Weboldal teljesítményének növelését szolgálják, azáltal, hogy információkat gyűjtenek és jelentést készítenek a Weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból. Egyes sütik hirdetési célokat szolgálnak, azáltal, hogy a látogatókat leginkább érdeklő hirdetések megjelenítését segítik elő.

 

A sütiket az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

 

Munkamenet (session) sütik: olyan ideiglenes sütik, amelyek addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének cookie-állományában, amíg nem hagyja el a Weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

 

Használatot támogató sütik:  arra szolgálnak, hogy a Weboldal megjegyezze, hogy a felhasználó milyen beállításokkal és milyen módon használja a Weboldalt. Ennek célja, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló sütikben lévő adatok nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen tud működni.

 

Teljesítményt biztosító, statisztikai sütik: olyan sütik, amelyeket arra szolgálnak, hogy segítségükkel az Adatkezelő információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalt, így melyik oldalt tekintették meg, ott milyen munkamenetet indítottak, és mennyi ideig tekintették meg az oldalt, meddig tartott a munkamenet. E sütik használatának célja, hogy az Adatkezelő képet kapjon a Weboldal használatáról, és tovább tudja fejleszteni, felhasználóbarát élményt tudjon biztosítani a látogatóknak.

 

Hirdetési, marketing sütik: ezek a sütik arra használhatóak, hogy az érintett látogató számára érdekes hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldal, illetve saját marketing megjelenésének eredményességét növelje. Az e funkcióba tartozó sütik például megjegyezhetik a látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait, és ezen adatok elemzésével segítenek a megfelelő hirdetések megjelenítésében.

 

Használt sütik tulajdonságai

 

Süti típusa

Süti neve

Süti célja

Süti időtartama 

munkamenet

SESSIONID

a munkamenet és a belépett felhasználó azonosítása

a munkamenet idejéig

Használatot támogató sütik

payment_started_s-{azonosító}

A előfizetés Simplepay tranzakciójának kezdetét jelzi, user azonosítószámot tartalmaz

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_payrefno_s-{azonosító}

A előfizetés Simplepay tranzakciójának referenciaszáma

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_order_ref_s-{azonosító}

A előfizetés szerveroldali azonosítója

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_date_s-{azonosító}

A előfizetés Simplepay tranzakciójának dátuma

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_started_w-{azonosító}

A MillionLove$ Fal Simplepay tranzakciójának kezdetét jelzi, user azonosítószámot tartalmaz

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_payrefno_w-{azonosító}

A MillionLove$ Fal Simplepay tranzakciójának referenciaszáma

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_order_ref_w-{azonosító}

A MillionLove$ Fal szerveroldali azonosítója

A fizetés ellenőrzésének végéig

Használatot támogató sütik

payment_date_w-{azonosító}

A MillionLove$ Fal Simplepay tranzakciójának dátuma

A fizetés ellenőrzésének végéig

 

Az Ön eszközére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

- Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.

- Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).


Amennyiben az érintett látogató hozzájárult a sütik használatához a Weboldalon, abban az esetben is van lehetősége arra, hogy a sütik beállításait módosítsa, ill. a sütiket az eszközéről törölje. A webes böngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását vagy a sütik törlését.

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

 

 

10. Az adatok biztonsága

 

A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

 

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva, és az egyes adatokhoz való hozzáférés szintén jelszóval védett. A rögzített személyes adatokról az Adatkezelő rendszeresen biztonsági mentést készít.  A személyes adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.

 

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Ön kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e. Ha adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljairól és jogalapjáról, az érintett személyes adatok köréről és kategóriáiról,  adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok megőrzésének időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól), az Önt megillető jogokról és érvényesítésének módjáró, profilalkotás esetén ennek tényéről, adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről.

 

Az Ön kérésére az Adatkezelő, ha a kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti,

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

 

A személyes adatot törölni kell, ha:

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

 

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a Prolific Rocketman Kft.-hez (cím: 1054 budapest Honvéd utca 8 1/2., telefonszám: +36 20 800 74 66, e-mail cím: info@millionloves.com. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha ön azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

 

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.